FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Datamultiplexutrustning TM-11A 
M3981-011011


Bakgrund
Huvudanvändning av TM-11A var driftövervakning och operativ styrning av radarstation PS-15 från RGC.

De första radarstationerna PS-810 hade också TM-11A, men ersattes ganska snart med TM-19A. TM-11A var i drift från första PS-15, troligen 1966, till PS-15:s pensionering 1999. Möjligen gjordes prov med något annat system på slutet.

TM-11A utvecklades och tillverkades av Magnetic AB i Bromma, på uppdrag av Flygmaterielförvaltningen.

Utdrag ur beskrivning M7773-423480:

Allmänt
Datamultiplexutrustning TM-11A, M3981-011011, används för överföring av information i till/från-kanaler (T/F-kanaler). Den arbetar alltid tillsammans med en primär datamultiplexutrustning, ursprungligen TM-10B, och kan därför sägas vara en sekundär datamultiplexutrustning.

T/F-kanalerna i TM-11A används för överföring av övervakningssignaler. Med övervakningssignaler menas indikerings-, fjärrmanöver-eller fjärrmätsignaler. Tillsammans med givar-och mottagarutrustningar för vissa av dessa signaler utgör TM-11A med primärmux ett fjärrövervakningssystem (FÖ).

Bild 1 visar ett fjärrövervakningssystem med TM-11A. Systemet är dubbelriktat. Som abonnenter (givar- och mottagarutrustningar) har inritats fjärrkontroll- (FKU), fjärrmät-(FMU) och larmutrustningar.

I TM-11A sändare sammansätts, genom tidsdelning, de inkommande T/F-kanalerna till ett fåtal kanaler (högst 16). Dessa kanaler sammansätts i sin tur i primärmuxen till en enda kanal. Informationen som i denna T/F-kanal är i serieform, omvandlas i en FSK-utrustning till ett frekvensskift och överförs i radiolänkens FSK-kanal.

Som transmissionskanal för FSK-signaler kan även användas en kabel-förbindelse.

På mottagarsidan sker i primärmux och TM-11A på omvänt sätt en uppdelning av serieinformationen till det ursprungliga antalet T/F-kanaler.

TM-11A kan anpassas för olika överföringskapacitet. Av den primära multiplex-utrustningen utnyttjas högst 16 kanaler för informationsöverföring och tre till fem kanaler för adressöverföring. Dessutom utnyttjas den primära multiplex-utrustningen för synkronisering och eventuell överföringskontroll.

Fjärrövervakningssystem med TM-11A


 Bild 1. Fjärrövervakningssystem med TM-11A

 

Tekniska data

Allmänt

 

Kanalkapacite

Max 512 kanaler vid full bestyckning.

Varvtid

8T, 16T eller 32T, där T = varvtid för primärmux.

Synkroniseringstid

Synkronisering sker från primärmux

Sändare

 

Insignaler

Logisk etta: Slutning till jord via max 5 kohm eller polspänning +2 till -4V.
Logisk nolla: Öppen ingång med max läckström 0,1mA eller polspänning -10 till -12V.

Utsignaler

Logisk etta: Jordslutning via transistor, max spänningsfall 1 V vid max 50 mA.
Logisk nolla: Icke ledande transistor med kollektor ansluten via 33 kohm till -18V.

Strömförsörjning

220 V ±10 %, 50 Hz ± 3 %

Effektbehov

40W

Omgivningstemperatur

Vid drift: ±0 till +400C
Vid lagring: -30 till +550C

Uppvärmningstider

Utrustningen uppfyller givna specifikationer efter max 3 minuter från tillslag av matningsspänningen.
Efter lagring vid 0 till -300C får tillslag av matningsspänningen ske tidigast efter 2 timmar vid lägst 00C.

Dimensioner

Standard för 19" stativrarn enligt FMV -F:
Grundenhet fyra delningar
Gruppenhet fyra delningar

Vikt

Grundenhet: 16 kg
Gruppenhet: 11 kg

Mottagare

 

Insignaler

Logisk etta: Slutning till jord via max 5 kohm eller polspänning +2 till-4V.
Logisk nolla: öppen ingång med max läckström 0,1mA eller polspänning -10 till -24V.

Utsignaler

Logisk etta: Dubbel reläslutning till för fyra kanaler gemensam ledare
Logisk nolla: Öppna reläkontakter

Strömförsörjning

220 V ±10 %, 50 Hz ±3 %

Effektbehou

60W

Omgivningstemperatur

Vid drift: +0 till +400 C
Vid lagring: -30 till +550

Uppvärmningstider

Se Sändare, Uppvärmningstider

Dimensioner

Standard för 19" stativram enligt FMV -F: ELT6
Grundenhet fyra delningar
Gruppenhet fyra delningar

Vikt

Grundenhet: 17 kg
Gruppenhet: 14 kg

 

Sändar- och mottagarstativ

Bild 2. Sändar- och mottagarstativ

(Bild ur beskrivning)

För den som vill veta mer om hur fjärrövervakningssystemen i Försvarets Telenät, FTN, utvecklats från 1965 till 2008 rekommenderas FHT-dokumentet Utveckling av teknisk övervakning för försvarets marktelesystem (F02/10) (2 MB) Författare: Hans Broberg, Ingemar Engdahl.


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.