FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar


flygvapnet loggo

DATAMULTIPLEXUTRUSTNING TM-21
M3981-021000


Tillverkare Magnetic AB. I drift i FTN 1971 – 19??

Användes för övervakning av PS-15 från 1971 fram till PS-15:s nedläggning.

Utdrag ur beskrivning M7773-423730

ALLMÄNT
Datamultiplexutrustning TM-21, bild 1, används för överföring av övervak-ningssignaler till och från PS-15. Med övervakningssignaler menas indikerings-, fjärrmanöver- och fjärrmätsignaler i form av jordslutningar och logiska nivåer. Tillsammans med givar- och mottagarutrustningar för vissa av dessa signaler utgör TM-21 ett fjärrövervakningssystem (FÖ).

Datamultiplexutrustning TM-21

Bild 1. Datamultiplexutrustning TM-21

SÄNDNING OCH MOTTAGNING
Utrustningen består av en sändarenhet TM-21/S och en mottagarenhet TM-21/M.
Se bild 2.

TM-21 sändare tar emot och TM-21 mottagare lämnar 40 parallella jordslut-ningar eller logiska nivåer, TILL/FRÅN-kanaler. Överföringen mellan sändare och mottagare sker däremot på en enda kanal och i serieform.

I TM-21 sändare sammansätts genom tidsuppdelning de inkommande parallella TILL/FRÅN-kanalerna till en enda kanal. TILL/FRÅN-informationen i serieform omvandlas i en frekvensskiftsutrustning till en frekvensskiftsignal, FSK-signal, och överförs på en radiolänkförbindelse. Som transmissionskanal för FSK-signaler kan även användas en kabelförbindelse.

I TM-21 mottagare sker i omvänd ordning en uppdelning av serieinforma-tionen till det ursprungliga antalet parallella TILL/FRÅN-kanaler.

FSK-utrustning ingår inte i TM-21. Plats finns dock i både sändaren och mottagaren för FSK-enheter tillhörande datatransmissionsutrustning DT-108.

Bild 2 visar principen för TM-21. Parallellserieomvandlingen och omvänt serieparallellomvandlingen åskådliggörs här av två mekaniska omkopplare som arbetar synkront.

Datamultiplexutrusning TM-21, systembild

Bild 2. Datamultiplexutrustning TM-21 , systembild

Seriemeddelande i TM-21

Bild 3. Seriemeddelande i TM-21

Vid avsökning av kanal 1 står omkopplarna i läge 1. Vid avsökning av kanal 2 står omkopplarna i läge 2 osv. Efter avsökning av kanal 40 börjar omkopplarna om med kanal 1.

Den serieinformation som sändaren lämnar benämns ett seriemeddelande, (M), bild 3, och består, förutom av kanalbitar, också av interna synk- och kontrollkodbitar.

Meddelandet är indelat i sju grupper, åtskilda av en logisk 0. Den första gruppen, H0, utgör synkroniseringskod för synkronisering av mottagaren till sändaren och består av nio bitar med logiska 1. Därefter följer fem grupper, H1-H5, om vardera åtta bitar med information från 40 kanaler.

Den sista gruppen, H6, består av åtta bitar varav endast de fyra sista utnyttjas. I dessa fyra bitar ingår en kontrollkod för kontroll av överföringen. Sist i ett seriemeddelande finns två pausbitar, H7, med logisk 0. Totalt omfattar ett komplett seriemeddelande, även kallat ord, 65 bitar.

Genom komplettering av TM-21 med en sekundär datamultiplexutrustning t ex TM-11A, kan kanalantalet ökas genom ytterligare tidsdelning. TM-21 benämns då primär datamultiplexutrustning.

SYNKRONISERING OCH KONTROLL
Synkronisering mellan sändare och mottagare sker genom en speciell synkroniseringsgrupp, H0 på bild 3, i seriemeddelandet. Gruppen består av nio logiska 1. I synkvillkoret ingår dessutom att denna grupp föregås och efterföljs av en logisk 0.

Efter synkgruppen följer grupperna H1-H5, innehållande kanalinformation. För att ingen förväxling skall ske med synkgruppen är alltid första biten en logisk 0, s k mellanbit, i grupperna H1-H7.

Grupp H6 innehåller endast en kontrollkod om fyra bitar placerade sist i gruppen. Kontrollkoden är ett mått på antalet logiska 1 som ingår i kanalinformationen. En fullständig redovisning av antalet logiska 1 skulle fordra ett sex siffrors binärt tal, men har begränsats till de fyra minst signifikanta siffrorna. Begränsningen medför inte någon nämnvärd minskning av överföringssäkerheten. Kontrollkoden måste vara rätt annars sker ingen utställning av kanalinformation i mottagaren.

Slutligen återstår en pausgrupp, H7, som i TM-21 är två bitar.

TEKNISKA DATA

Systemdata

Kanalkapacitet

40 TILL/FRÅN-kanaler

Moduleringshastighet

75, 150, 300, 600 eller 1200 baud, valbart med bygling

Ordlängd

65 bit = ett seriemeddelande

Bitlängd

t = 1/B = 1,67 ms vid 600 baud

Varvtid (överföringstid för ett ord)

T = 65/B = 108,4 ms vid 600 baud

Synkroniseringstid

min 11 x t = 18,4 ms vid 600 baud
max 82 x t = 137 ms vid 600 baud

Överföringskontroll

Kontrollgrupp om fyra bitar sist i meddelandet, som utgör de minst signifikanta siffrorna i de binära tal, som svarar mot antalet ettor i kanalinformationen

Strömförsörjning

220 V ±10 %, 50 Hz ±3 %

Omgivningstemperatur

Drift: 0° C till 40°C
Lagring: -40°C till +55° C

Uppvärmningstid

minst 2 tim efter lagring vid -40°C

 

Hylla TM-21 sändare, utan täckpanel

Bild 4. Hylla TM-21 sändare, utan täckpanel.

Hylla TM-21 mottagare, utan täckpanel

Bild 5. Hylla TM-21 mottagare, utan täckpanel.


För den som vill veta mer om hur fjärrövervakningssystemen i Försvarets Telenät, FTN, utvecklats från 1965 till 2008 rekommenderas FHT-dokumentet Utveckling av teknisk övervakning för försvarets marktelesystem (F02/10) (2 MB) Författare: Hans Broberg, Ingemar Engdahl.


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.