FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar


flygvapnet loggo

Multiplexutrustning TM-6 (1961-19XX)


Tillverkare Ericsson, Sverige.

TM-6 var den första ”stormuxen” i FFRL. Den ingick i det tidiga troposcatter-stråket i Norrland tillsammans med RL-71 och kom att bli en hörnsten i den tidiga stomnätsutbyggnaden.

Utdrag ur Systembeskrivning (Fastställd av KFF 1965)

INLEDNING

Allmänt
Karakteristiskt för bärfrekvenstelefonin (BF-telefonin) är att den ger möjlighet till samtidig överföring av flera telefonsamtal (eller annan information, t ex telegrafisignaler) på en och samma ledning.

Detta innebär i regel väsentligt lägre anläggningskostnader per förbindelse och eliminerar vissa annars svårlösta ledningsproblem.

Anm. Det förtjänar nämnas, att det finns andra mera begränsade möjligheter till multipelutnyttjande av ledningar, t ex fantomkopplingen, som i sin enklaste form ger tre samtalsmöjligheter på två ledningar.

Den ständigt pågående forskningen och utvecklingen inom BF-området har resulterat i en mängd olika BF-system, från en-kanalsystem med en bärfrekvent förbindelse utöver den talfrekventa (fysikaliska) till mångkanalsystem med tusentals samtidiga förbindelser.

Arbetssättet och den erforderliga tekniska utrustningen för ett medelstort BF-system behandlas i de följande avsnitten i denna beskrivning.

Ledningen - överföringsmediet - kan vara luftledning, i jorden nedlagd kabel (symmetrisk parkabei eller koaxialkabel) eller radiolänk. Koaxialkabel och radiolänk används företrädesvis för stora system.

Bärfrekvent överföring av telefonsamtal över radiolänkar kräver, att det av talet i handmikrotelefonen alstrade frekvensbandet flyttas upp i sådana frekvensband, som är lämpade för trådlös överföring. Dylik frekvensband-förflyttning sker medelst modulering av det ursprungliga bandet med s k bärfrekvenser.

Flera talfrekvensband kan läggas sida vid sida för samtidig överföring emedan talfrekvensbandets bredd är relativt liten jämförd med det trådlöst överförda frekvensbandets totala bredd.

I stället för tal kan andra impulser förekomma inom talfrekvensbandet, t ex telegrafisignaler.

ALLMÄNT OM TM-6
TM-6 består av ett system av ändutrustningar placerade på olika orter. En TM-6 ändutrustning överför ett antal talkanaler från den lågfrekventa sidan, t ex växeln, till radiolänkutrustningen och omvänt.

Varje TM-6 ändutrustning är avsedd för såväl sändning som mottagning.

Ett exempel på den principiella uppbyggnaden av en TM-6-anläggning, bestående av två ändutrustningar A och B (A-terminal och B-terminal) visas på bild 1.

Principiell uppbyggnad av en TM-6 anläggning

Bild 1 Principiell uppbyggnad av en TM-6 anläggning

Bilden visar två lika ändutrustningar, innehållande bl.a. fem fullbestyckade KMU-stativ och ett fullbestyckat 12/60 GMU-stativ.

Förbindelsen mellan A och B tänkes ske med en ledningsgrupp (visas heldragen), bestående av 120 kanaler, dvs ett 120-kanalsystem.

Av bilden framgår vidare, att ändutrustningar med denna bestyckning rymmer ytterligare två 60-kanalsystem (visade streckade) alternativt ett 120-kanalsystem för förbindelser med andra ändutrustningar.

Stativ TM-6

Stativ TM-6

Tekniska data

LF-SIDAN, MOT VÄXEL

Koppling

Fyrtrådsdrift och likströmsignalering

Nivåer

sändning lägst -14dBr
mottagning högst +8 dBr

Impedans

600 ohm

Frekvensområde

0,3 – 3,4 kHz

HF-SIDAN, MOT RADIOLÄNK

Nivåer

sändning och mottagning högst -13 dBr
lägst - 22 dBr

Impedans

75 ohm obal

Frekvensband

  Driftfall A

60-kanalsystem med ledningsgrupp
12 - 252 kHz

  Driftfall B

60-kanalsystem med ledningsgrupp 60 - 300 kHz

  Driftfall C

120-kanalsystem med ledningsgrupp 60 - 552 kHz

  Driftfall D

120-kanalsystem med ledningsgrupp 12 - 552 kHz

  Driftfall E

300-kanalsystem med ledningsgrupp 60 - 1300 kHz (efter utbyggnad).

  Pilotnivåer

12- och 60-gruppiloter -20 dBm0 frekvensjämförelsepilot -15 dBm0

SIGNALERING

  Typ

diskontinuerlig utombandsignalering

  Frekvens

3,825 kHz

  Nivå

högnivå -6 dBm0 eller lågnivå -18 dBm0

STYROSCILLATOR FÖR BÄRFREKVENSER

  Frekvens

12 kHz

  Frekvensstabilitet

bättre än 10-6

 

KONSTRUKTION
Uppbyggnad av en ändutrustning
Allmänt kan sägas, att en TM-6 ändutrustning är den bärfrekventa sändar- och mottagarutrustningen för ett eller flera 60-kanalsystem och/eller ett eller flera 120-kanalsystem. (Som tidigare nämnts kan genom utbyggnad även 300-kanalsystem anordnas.

TM-6 kan lätt anpassas till rådande och kommande trafikbehov.

Stativen med tillhörande enheter har följande benämningar och huvudfunktioner:

  1. Kanalmodulatorstativ (KMU)med beteckningen ZDG805 för omvandling av högst 48 talkanaler till högst fyra 12-grupper och omvänt.
  2. 12- och 60-gruppmodulatorstativ (12/60 GMU) ZDG 815 för omvandling av högst 20 12-grupper till högst fyra 60-grupper samt överflyttning av dessa till lämplig ledningsgrupp för 60- eller 120kanalsystem och omvänt.
  3. Oscillatorstativ (LO) ZDH 805 för alstring och distribution av erforderliga frekvenser för kanal-, 12-grupp- och 60-gruppmodulering. Stativets kapacitet är avpassad för högst två 60-grupper eller fyra bärfrekvensförstärkarstativ. I stativet alstras även signal- och pilotfrekvenser .
  4. Bärfrekvensförstärkarstativ (LE) ZDD 805 för förstärkning och distribution av erforderliga frekvenser för kanal- och 12-gruppmodulering i de fall ändutrustningens omfattning är större än vad som svarar mot enbart oscillatorstativets kapacitet.
  5. Genomkopplingsfilterstativ (GK) ZDL 805 för genomkoppling av 12- och 60-grupper. Stativet kan bestyckas med filter för högst !i genomkopplingar.
  6. Omkopplingsstativ (OK) ZDK 805 för omkoppling av 12- och 60-grupper för terminering eller genomkoppling. Kapacitet högst 60 grupper.
  7. Ledningsgrupp- och oscillatorstativ för utökning till 300-kanalsystem.

Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.