FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

FFRL/FTN
Dokumentation


Nedan följer ett antal dokument som skrivits om FFRL/FTN under åren. Speciellt intressant är den beskrivning av FFRL som Hans Franzén skrev.

Hans var den stora visionären och idégivaren till FFRL, han var knappt fyllda 30 när han fick ansvaret för att utforma och bygga ett landsomfattande nät.

I häftet Försvarets Fasta Radiolänknät, finns dels beskrivet de metoder man som pionjärer beträffande radiolänkar utarbetade för etablering av radiolänkstråk och dels lite om vilka dessa pionjärer var. 


 

Översikt av försvarets fasta radiolänk (FFRL) författare Hans Franzén
(Inskannat av AEF)

Hans Franzén

 


Försvarets Fasta radiolänknät Försvarets Telenät

FFRL FTNFörsvarets Fasta RadioLänknät (FFRL) och dess fortsättning Försvarets TeleNät (FTN) har funnits till sedan början av 50-talet.

I denna skrift görs ett försök att dokumentera bakgrund till FFRL:s tillblivelse, utbyggnad och utveckling med tonvikt vid den tekniska systemutformningen och det materiella innehållet. Även vidareutvecklingen inom FTN skildras,
dock med viss tonvikt på radiolänkdelama.

En del av utrymmet ägnas åt människorna bakom FFRL/ FTN d v s de entusiastiska ingenjörerna och teknikerna som förverkligade nätet.

Sambandssystemens (bl a FFRL:s) utveckling sett i ett operativt/taktiskt perspektiv har tidigare tecknats av överste Simmons i ett antal artiklar i FMV:s tidskrift TIFF.

Öv Simmons artiklar finns att läsa i:
Flygvapnets signaltjänst (11,5 MB) Författare: Carl-Gustaf Simmons,
(F02/05) Sammanställt av Rolf Hjerter.


Försvarets telenät Systembeskrivning 2003 FTN systembeskrivning

Huvudsyftet med denna publikation är att beskriva FTN:s nuvarande utformning och funktionalitet. Beskrivningen visar översiktligt hur nätet är uppbyggt, dess egenskaper samt hur det styrs och
drivs. Dessutom ger den en historisk bakgrund till nätets uppkomst och utveckling.

Den utveckling som kan förväntas i närtid finns också beskriven. Den långsiktiga utvecklingen är betydligt vanskligare att beskriva då den är avhängig en mängd osäkra faktorer. Den långsiktiga utvecklingen har därför tecknats mycket översiktligt och kortfattat med utgångs-punkt i Försvarsmaktens idébild av det framtida, nät-verksbaserade försvaret.


Försvarets telenät Systembeskrivning 2 2015 FTN Systestembeskrivning bild

Text


Flygvapnet, Radiolänkkompendium (Dokumentet hämtat från aef.se) Radiolänkkompendium

 

 

 

 

 

 


I nedanstående dokument finns mer att läsa om FFRL/FTN:

Utvecklingen av flygvapnets telekom-munikationssystem 1990-2005 (1 MB) (F03/09) Författare: Bernt Söreskog.

Utvecklingen av Flygvapnets telefoni- och transmissionssystem ( 6 MB) (F03/05) Författare: Bertil Nilsson.


Artiklar ur TIFF

Digital förmedling i Försvarets Telenät (Göran Kihlström) (nr 2/79)


Film

FTN försvarets Telenät

Försvarets Telenät (F10/09).