FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

FFRL/FTN
Dokumentation


Nedan följer ett antal dokument som skrivits om FFRL/FTN under åren. Speciellt intressant är den beskrivning av FFRL som Hans Franzén skrev.

Hans var den stora visionären och idégivaren till FFRL, han var knappt fyllda 30 när han fick ansvaret för att utforma och bygga ett landsomfattande nät.

I häftet Försvarets Fasta Radiolänknät, finns dels beskrivet de metoder man som pionjärer beträffande radiolänkar utarbetade för etablering av radiolänkstråk och dels lite om vilka dessa pionjärer var. 

 

Översikt av försvarets fasta radiolänk (FFRL) författare Hans Franzén
(Inskannat av AEF)

Hans Franzén

Försvarets Fasta radiolänknät Försvarets Telenät (Inskannat av AEF)

FFRL/FTN

Försvarets telenät Systembeskrivning 2003 FTN systembeskrivning

Huvudsyftet med denna publikation är att beskriva FTN:s nuvarande utformning och funktionalitet. Beskrivningen visar översiktligt hur nätet är uppbyggt, dess egenskaper samt hur det styrs och
drivs. Dessutom ger den en historisk bakgrund till nätets uppkomst och utveckling.

Den utveckling som kan förväntas i närtid finns också beskriven. Den långsiktiga utvecklingen är betydligt vanskligare att beskriva då den är avhängig en mängd osäkra faktorer. Den långsiktiga utvecklingen har därför tecknats mycket översiktligt och kortfattat med utgångs-punkt i Försvarsmaktens idébild av det framtida, nät-verksbaserade försvaret.

 

Försvarets telenät Systembeskrivning 2 2015 FTN Systestembeskrivning bild

Text

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I nedanstående dokument finns mer att läsa om FFRL/FTN:

Utvecklingen av flygvapnets telekom-munikationssystem 1990-2005 (1 MB) (F03/09) Författare: Bernt Söreskog.

Utvecklingen av Flygvapnets telefoni- och transmissionssystem ( 6 MB) (F03/05) Författare: Bertil Nilsson.


Artiklar ur TIFF

Digital förmedling i Försvarets Telenät (Göran Kihlström) (nr 2/79)


Film

FTN försvarets Telenät

Försvarets Telenät (F10/09).