FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

FFRL/FTN

Mobitex


Bakgrund
Under 80-talet diskuterades hur man inom försvaret skulle kunna effektivisera telekommunikation för transportledning och sjuktransportledning. Inriktningen var att få en kostnadseffektiv lösning med stor täckningsgrad över hela landet

Ett av de telekommunikationssystem som studerades var Mobitexnätet som Televerket ursprungligen etablerade för sina fälttekniker. Efterhand mark-nadsfördes nätet även för allmänt bruk för bl a skogsindustrier, åkerier, räddningstjänst etc.

Nätets uppbyggnad

Mobitex är ett system för överföring av text och data med mobila skrivar-terminaler. Systemet utvecklades av dåvarande svenska Televerket och Ericsson. Överföringen via radio sker i Sverige i frekvensområdena 80 och 400 MHz.

Mobitex är ett digitalt trådlöst paketdatanät. Nätet är hierarkiskt uppbyggt med ett antal noder som förmedlar trafik mellan fasta och mobila Mobitex-terminaler. Noderna består av basstationer, växlar och en central nätkontroll-central.

Nätet utnyttjade Televerkets totala infrastruktur inom alla transmissions-områden (kabel, radiolänk, radio).

Försvarets utnyttjande av nätet
Mobitex-nätet har genom investeringar från Försvarsmaken getts en delvis förändrad arkitektur för att klara krav på skadetålighet. De mobila och fasta terminaler som anskaffas har inbyggd kryptomodul.

Efter att vid ett antal övningar ha genomfört ett antal försök beslutades att införa Mobitex för transportledning och sjuktransportledning. Beslut fattades att även använda nätet för civil sjuktransportledning vid kris och krig.

Terminalutrustning
För mobila enheter byggdes sändtagare, krypto och skrivare in i en speciell väska. Sändtagaren hade en magnetfotsantenn vilken kunde placeras på bilchassi för att få ett bra jordplan. Mobitexväskan kunde även utnyttjas för att ansluta till en PC. I helikopter installerades mobitexutrustningen fast inklusive GPS. En del problem fick lösas för att uppnå luftvärdighetsintyg för denna applikation.

Ledningsplatser kunde även anslutas fast till nätväxel.

Sändtagaren levererades av Nokia, kryptomoduler av Sectra och skrivare av CC ett företag i Nya Zeeland (samma skrivare användes även i TR 8000 för utskrift av DART-meddelande).

Kommunikationslösningen framgår av nedanstående bild.

MobitexÅter startsidan