Välkommen till FHT Hemsida!

 

FHT


Försvarets Historiska Telesamlingar (FHT) är en försvarsstödd organisation, som har som främsta uppgift, att biträda Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM) och Statens Maritima Museer (SMM) med anknutna museer, med urval, katalogisering, registrering och dokumentation av telemateriel, som utgått ur försvarsmakten.

Dessutom kan andra processer som genomförts inom totalförsvarstanken beskrivas. Med dokumentation avses insamling och beskrivning av intressanta system och föremål, där prioriteringen läggs på äldre materiel, för att även kunna intervjua personer, som deltagit i anskaffning, användning, underhåll och avveckling.

Det är väsentligt att kunna få med de som var med, när systemem togs fram. Vid dokumentationen skall även beskrivas eventuella civila anknytningar eller bonuseffekter.

De dokument som tas fram, trycks i ett begränsat antal, där bl.a. Krigsarkivet får ett exemplar, för att lägga in i den speciella avdelningen för FHT dokument.

FHT är i detta sammanhang intresserad av att få kontakt med personer som kan bidraga med information om olika system som försvarsmakten utnyttjat. Speciellt värdefullt är sådan information som inte kan återfinnas i officiella beskrivningar eller i handlingar som finns i arkiv. Det kan röra sig om personliga upplevelser eller andra händelser knutna till materielen. Inget är ointressant och varje pusselbit är välkommen oavsett hur den levereras.


Använd menyn längst upp för att komma vidare på hemsidan.

Använder du smartphone eller surfplatta, klicka på bilden ovanför "Smartphone/surfplatta".

Startsidan = med denna sida, nås från alla FHT sidor, genom att välja FHT-loggon i övre vänstra hörnet.


Försvarsmaktens bloggar


Senaste nytt


2020-07-10.

Ett dokument från 1942, Grundläggande bestämmelser rörande Signaltjänsten vid Armén, Marinen och Flygvapnet finns under FMGem/Dokument.

GBS_1942


2020-04-30.

Nytt dokument, Arte 740, Kustartilleriets sista artillerieldledning är utlagt under Marinen/Dokument.

Arte 740


2020-03-18.

Två nya dokument finns nu utlagda på hemsidan, SVENORDA och Skandinavisk försvarsutredning 1948-1949 - uppstarten och dess inverkan under kalla kriget. Författare till dokumenten är Hans-Ove Görtz. Dokumenten finns under Flygvapnet/Dokument. Dokumenten är på 68 och 101 MB och kan ta flera sekunder att tanka hem. Dokumenten är under tryckning och kommer att skickas ut till kamratföreningar i FV, FVM m fl enligt sändlista, då "en 70+are kommer ut ifrån Corona-karantän".

SVENORDASkandinavisk försvarsutredning 1948-1949


2020-02-19.

Nytt dokument, SAAB:s sikte i 9LV-familjen 50 år är utlagt under Marinen/Dokument.

SAAB:s sikte i 9LV-familjen 50 år


2020-02-10.

Nedanstående dokument, som har funnits på hemsidan tidigare, har fått var sitt registreringsnummer och nya länkar och finns samlade under Armén/Dokument. A01, A03 och A06 finns även under FMGem/Dokument:

A01 Transportabelt Samband/TpSb, en rörlig resurs för civil ledning
A02 Fördelningsstabsbataljoner, organisation 63-73-83
A03 Ärendefördelning i armén högre staber
A04 Sambandstjänst Militärhögskolan, Armén 1993
A05 Stabstjänst vid Armébrigad, Militärhögskolan 1993
A06 Boden radio - en minnesskrift


2020-01-06.

En minnesskrift "Först i etern" om Boden radio är utlagd under FMGem/Radio.


2020-01-03.

En ny sida under FM Gem,"Operativ ledning" är inlagd tillsammans med ett nytt dokument, "SOU 2005:8
Rörlig Ledningsstödresurs för Civil Ledning för Riksdagen, Regeringen, Regeringskansliet m.fl.
Transportabelt Samband TpSb, Ett utredningsuppdrag till Försvarsdepartementet 2004
"

TpSb


2019-12-18.

En ny sida som innehåller två dokument, varav det ena är nytt, "Detta dokument redovisar ärendehantering vid Högre staber (Brigadstab och uppåt) samt Länsstyrelse (KB) i aktualitet av år 1968". är utlagt under FMGem/Stabstjänst.


2019-11-12.

92 bilder från Torbjörn Armandsson tagna 2 dagar före nedläggningen av F 2 1974-06-30 finns nu utlagda under Flygvapnet/Flygbas/Flottilj/'F2.

F 2 Fana


2019-11-08.

Ett föredrag om "Hägernäs militära historia" är utlagt under Flygvapnet/Flygbas/Flottilj/'F2.

Hägernäs militära historia


2019-10-08.

Signalinstruktion för Flygvapnet (Sig I) 1946 och Signal F är inlagda under Flygvapnet/Dokument i högerspalten.

Signalinstruktion för FVSignal F


2019-09-09.

Reviderad Best FHT är inlagd på "Insidan"under FHT/Best FHT.


2019-08-22.

Slutrapport från projekt och utställning av Försvarsradio 100 år finns under FHT Dokument/Försvarsradio 100 år.

Försvarsradio 100 år


2019-05-14.

Två nya dokument är utlagda under Armén, dels under Armén/Taktisk ledning, Stabstjänst vid Brigad, 1993 och under Armén/Samband/Sambandstjänst, Sambandstjänst 1993 MHS TakA.

StabstjänstSambandstjänst


2019-04-11.

Dokumentet "Fördelningsstabsbataljon. Organisation 1963 - 1973 - 1983, översiktligt" är inlagt under Armén/Organisation/Fördelning.

Fördelningsstabsbataljon


2019-04-03.

Två nya dokument finns utlagda under Marinen/Dokument, Samband Flottan, Diabildserie från 1983 och Ubåtssamband-Submarine Communication-U-Boot Funk-Communication Sous-marine.

Samband FlottanWalde


2019-04-01.

Följande dokument är inlagda under Armén/Organisation:
"Under Fo"
Översikt av organisatorisk och geografisk indelning av Försvarsområden,

"Under Milo
Översikt över Militärområdens geografiska utbredning åren 1833 – 2000 Några till Militärbefälhavaren Samverkande Civila Myndigheter runt 1978,

"Under övrigt
Sveriges Regementen över tiden.


2019-03-29.

Ett uppdaterat och utökat dokument om Flygvapnets organisation, är utlagt under Flygvapnet/Organisation och knappen "Organisationens utveckling". Det heter "Flygvapnets fredsorganisation. Staber, flygförband, skolförband och skolor fram till år 2000".


2019-03-28.

Två filmer är inlagda från Regementets dag och Försvarsradio 100 år tillsammans med pdf-filer som presenterar de planscher som fanns upphängda i tältet där Försvarsradio 100 år var utställt. Detta finns under FHT/Dokument och Försvarsradio 100 år, långt ner på sidan.

Film Försvarsradio 100 årLedningsregementets dag


2019-03-20

Ny knapp "Dokument" i FHT rullgardinsmeny.


2019-03-20.

Nytt dokument inlagt under Flygvapnet/Dokument, Attackeskaderns ledningssystem 1942 - 1995.

Attackeskaderns ledningssystem


2019-02-23.

En ny ruta, "Radio" är införd under FMGem, "Samband" på struktursidan. Den leder till 5 nya formulär.

Radio


2019-02-11.

Under FM Gem håller en struktursida och en sida om Signalskydd på att tas fram.

FM Gem strukturSignalskydd


2019-01-10.

Film från 1983 om Upprättandegrupper är utlagd under Flygvapnet/Film.

Upprättandegrupper

 


Läs tidigare "nyheter" genom att klicka på en länk nedan:

FHT FHT Loggo

FMGem FMGem loggo

Armén Armén logo

Marinen marinen loggo

Flygvapnet flygvapnet loggo